Informacje podstawoweRegulamin prowadzenia rejestru akcjonariuszyWezwania
Informacje podstawowe
ODPOWIEDZ:

Pełna nazwa Spółki:

ENKEV Polska S.A., z siedzibą w 91-203 Łódź, ul. Traktorowa 139.

NIP: 7281007924; REGON: 470975909; BDO: 000017725; zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000035241 przez Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział KRS.

Kapitał zakładowy opłacony w całości: 676440,00 zł.

tel.: +48 42 671 87 00;     faks: +48 42 671 87 19                                                

e-mail: sekretariat@enkev.pl     www.enkev.com

Kontakt do pełnomocnika Zarządu ds. kontaktu z akcjonariuszami - Lidia Kamińska, tel.: +48 660 616 776; mail: kaminska.lidia@enkev.pl

Polityka prywatności i RODO
ODPOWIEDZ:Szanowni Państwo,
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych („RODO”) zastąpiło dyrektywę o ochronie danych 95/46/WE i jest stosowane w krajach UE od 25 maja 2018 r.
W ramach naszych starań, w celu osiągnięcia zgodności z RODO, a także w celu dostarczania informacji o tym, jak Państwa dane osobowe są przetwarzane przez Enkev Polska S.A. poniżej przekazujemy niezbędne informacje w tym zakresie.
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Enkev Polska S.A. z siedzibą w Łodzi, przy ul. Traktorowej 139, 91-203 Łódź, dla której Sąd Rejonowy dla m. Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego prowadzi akta rejestrowe pod nr KRS 0000035241, NIP: 728-100-79-24.
W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych prosimy o kontakt z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: iod@enkevpolska.com.pl.
Pani/Pana dane osobowe lub dane osobowe Państwa przedstawicieli przetwarzane będą w celu:
• realizacji umowy lub zlecenia zawartej między Enkev Polska S.A. a Państwem na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b), c) oraz f) RODO;
• marketingowym Administratora, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.
Dane osobowe będą przetwarzane do momentu zakończenia lub wygaśnięcia umowy, a następnie przez okres niezbędny do zabezpieczenia ewentualnych roszczeń związanych z przetwarzaniem danych lub ewentualnego odwołania przez Panią/Pana zgody, jeśli tak zgoda została wyrażona.
Pani/Pana dane osobowe będą udostępniane podmiotom:
• w ramach Grupy Kapitałowej Enkev;
• dostarczającym i wspierającym systemy teleinformatyczne Administratora;
• innym podmiotom, którym Administrator ma obowiązek przekazywać dane na gruncie obowiązujących przepisów prawa.
Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
Posiada Pani/Pan prawo do wniesienia skargi, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych narusza przepisy RODO. Skargę należy wnieść do organu nadzorczego, którym od dnia 25 maja 2018 r. jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji umowy lub zlecenia.
kontakt


Telefon +31(0)299 364355
Faks +31(0)299 368409
E-mail office@enkev.com

Zadaj nam pytanie