Dane Rejestrowe ENKEV Polska S.A.

ENKEV Polska S.A.
Ul. Traktorowa 139
91-203 Łódź; Polska 
Telefon:   +48426718700
Fax:           +48426718759
E-mail:  sekretariat@enkev.pl       sales@enkev.pl
Strona www:     www.enkev.com
 
VAT: 7281007924
REGON: 470975909,
EORI: PL728100792400000
BDO: 000017725
Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział KRS, KRS nr 0000035241, KAPITAŁ ZAKŁADOWY OPŁACONY W CAŁOŚCI: 676.440,00 zł

Tablica PORR

Tablica PORR

Łódź, dnia 6 maja 2024 r.

Zawiadomienie

o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ENKEV Polska S.A.

              Zarząd Spółki Enkev Polska S.A. z siedzibą w Łodzi przy ul. Traktorowej 139, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy pod nr KRS 0000035241, działając na podstawie art. 399 §1 w zw. z art. 395 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 15 ust. 1 Statutu Spółki, zwołuje na dzień 28 maja 2024r.o godz. 10,00 (wtorek) w siedzibie Spółki w Łodzi przy ul. Traktorowej 139, Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwane dalej „Walnym Zgromadzeniem” - z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.
 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności wyboru Komisji Skrutacyjnej oraz Komisji Uchwał i Wniosków.
 5. Wybór Komisji Skrutacyjnej oraz Komisji Uchwał i Wniosków.
 6. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
 7. Przyjęcie regulaminu Walnego Zgromadzenia.
 8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres 01.01.2023r.- 31.12.2023r.
 9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za okres 01.01.2023r. – 31.12.2023r.
 10. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego za okres 01.01.2023r. –   31.12.2023r.
 11. Udzielenie absolutorium Zarządowi z wykonania obowiązków w 2023r.
 12. Udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w 2023r.
 13. Podjęcie uchwały o odwołaniu członka Rady Nadzorczej (w następstwie rezygnacji z członkostwa)
 14. Wybory uzupełniające do Rady Nadzorczej oraz podjęcie uchwały o powołaniu członka tej Rady i wynagrodzeniu z tego tytułu.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie pokryciu straty Spółki za okres od 01.01.2023r. do 31.12. 2023r.
 16. Podjęcie uchwały o zmianie regulaminu Walnego Zgromadzenia
 17. Wolne wnioski.
 18. Zamknięcie obrad.

               Z treścią sprawozdania Zarządu Spółki z działalności w 2023r., sprawozdania Rady Nadzorczej i sprawozdania finansowego za 2023r. akcjonariusze mogą zapoznać się w Sekretariacie siedziby Spółki w Łodzi przy ul. Traktorowej 139, codziennie od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 15.00.

Zarząd Spółki informuje, że uprawnionymi do udziału w Walnym Zgromadzeniu będą akcjonariusze, których wpisanie do rejestru akcjonariuszy, zgodnie z art. 406 § 1 K.s.h. nastąpiło przynajmniej na tydzień przed odbyciem Walnego Zgromadzenia.

              Sposób uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu określa art. 412 K.s.h.

Przedstawiciele osób prawnych powinni okazać aktualne odpisy z właściwych rejestrów ze wskazaniem osób uprawnionych do reprezentowania tych podmiotów. Osoby nie wymienione w odpisie powinny złożyć oryginał pełnomocnictwa podpisanego przez osoby upoważnione.

 

                                                                                                       Prezes Zarządu Andrzej Marciniak