Dane Rejestrowe ENKEV Polska S.A.

ENKEV Polska S.A.
Ul. Traktorowa 139
91-203 Łódź
Polska 
Telefon:            +48426718700
Fax:      +48426718759
E-mail:  sekretariat@enkev.pl
Strona www:     www.enkev.com
 
VAT: 7281007924
REGON: 470975909,
EORI: PL728100792400000
BDO: 000017725
Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział KRS, KRS nr 0000035241, KAPITAŁ ZAKŁADOWY OPŁACONY W CAŁOŚCI: 676.440,00 zł

Tablica PORR

Tablica PORR

Łódź, dnia 28 lipca 2023 r.

 Zawiadomienie

o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ENKEV Polska S.A.

            Zarząd Spółki ENKEV Polska S.A. z siedzibą w Łodzi przy ul. Traktorowej 139, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy pod nr KRS 0000035241, działając na podstawie art. 398 w zw. z art. 399 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 15 ust. 2 Statutu Spółki, zwołuje na dzień 11 sierpnia 2023 roku (piątek) godz. 10.00 w siedzibie Spółki w Łodzi przy ul. Traktorowej 139 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwane dalej „Walnym Zgromadzeniem” - z następującym porządkiem obrad:

  1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.
  2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
  3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
  4. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności wyboru Komisji Skrutacyjnej oraz Komisji Uchwał i Wniosków.
  5. Wybór Komisji Skrutacyjnej oraz Komisji Uchwał i Wniosków.
  6. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
  7. Przyjęcie regulaminu Walnego Zgromadzenia.
  8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 14/2023 z dnia 13 czerwca 2023r. Walnego Zgromadzenia Enkev Polska SA, dotyczącej podziału zysku Spółki za okres od 01-01-2022r. do 31-12-2022r.
  9. Wolne wnioski.
  10. Zamknięcie obrad.

            Zarząd Spółki informuje, że uprawnionymi do udziału w Walnym Zgromadzeniu będą akcjonariusze, których wpisanie do rejestru akcjonariuszy, zgodnie z art. 406 § 1 K.s.h. nastąpiło przynajmniej na tydzień przed datą Walnego Zgromadzenia.

            Sposób uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu określa art. 412 K.s.h. Przedstawiciele osób prawnych powinni okazać aktualne odpisy z właściwych rejestrów ze wskazaniem osób uprawnionych do reprezentowania tych podmiotów. Osoby nie wymienione w odpisie powinny złożyć oryginał pełnomocnictwa podpisanego przez osoby upoważnione.

                                                                                               

 

                                                                                     Prezes Zarządu Andrzej Marciniak